Privacy Statement

FlexVisie B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (7521 PH) Enschede aan de Institutenweg 39, is een jong en dynamisch bedrijf dat zich bezig houdt met het ontlasten van bedrijven op het gebied van werkgeverschap. FlexVisie houdt zich in dat kader bezig met het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, verzuimbeheer, opstellen van contracten en meer. Voor de diensten van FlexVisie is noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens worden verstrekt. Onvermijdelijk is eveneens dat deze persoonsgegevens door FlexVisie en de door haar zorgvuldig geselecteerde derden worden verwerkt.

FlexVisie vindt een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens en transparantie daaromtrent van groot belang. Reden waarom FlexVisie een ieder wiens persoonsgegevens verwerkt worden op de hoogte wil stellen van de typen persoonsgegevens die verwerkt worden, de redenen voor die verwerkingen en de rechten van de betrokkene.

BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS

FlexVisie verwerkt voor zover dat nodig is voor de uitvoering van haar diensten persoonsgegevens. Het gaat hierbij in eerste instantie om de persoonsgegevens die FlexVisie nodig heeft om de dienstverbanden met haar (al dan niet ter beschikking gestelde) medewerkers uit te voeren. FlexVisie ontvangt deze persoonsgegevens doorgaans van de betrokkene zelf. Het gaat in dit kader om de volgende typen persoonsgegevens:

Voor- en achternaam;
Geslacht;
Geboortedatum en geboorteplaats;
Adresgegevens;
Nationaliteit;
Burgerlijke staat;
Telefoonnummer / mobielnummer;
E-mailadres;
Burgerservicenummer;
Bankrekeningnummer;
Pensioenhistorie;
Werkervaringen en Opleidingen / cursussen;
Informatie inzake loonbelasting;
Gegevens betreffende de geschiktheid van werknemer voor de functie;

Daarnaast verwerkt FlexVisie persoonsgegevens van haar opdrachtgevers voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de verstrekte opdracht. Het betreft de volgende persoonsgegevens:
Bedrijfsgegevens;
Contactgegevens contactpersoon bij opdrachtgever;
Aanvullende persoonsgegevens voor zover door of namens de opdrachtgever verstrekt en voor zover relevant voor de uitvoering van de verstrekte opdracht;

Tot slot verwerkt FlexVisie persoonsgegevens voor zover deze verstrekt worden via de website middels het contactformulier of via de aanvraag van een offerte. Het betreft dan de persoonsgegevens die in de betreffende formulieren worden ingevuld, zoals het e-mailadres, telefoonnummer en naam van de contactpersoon.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

FlexVisie verwerkt de persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om haar diensten of andersoortige overeenkomsten uit te voeren. Zo worden de persoonsgegevens van medewerkers van FlexVisie verwerkt voor zover dat noodzakelijk is voor een goede uitvoering van het dienstverband. Voor zover persoonsgegevens niet rechtstreeks door de betrokkene zelf worden verstrekt, ontvangt FlexVisie deze van de verwerkingsverantwoordelijke. FlexVisie verlangt in dat geval van de verwerkingsverantwoordelijke dat zij toestemming bij de betrokkene vraagt of anderszins voor een gerechtvaardigde grondslag van de gegevensverwerking instaat. In dat geval worden de persoonsgegevens verwerkt om de door de opdrachtgever verstrekte opdracht uit te kunnen voeren. Tot slot worden via de website persoonsgegevens verzameld die door de betrokkene zelf worden verstrekt. Deze persoonsgegevens worden verwerkt om de aangevraagde informatie of offerte te kunnen verstrekken dan wel anderszins de betrokkene ten behoeve van commerciële doeleinden te benaderen. FlexVisie zal ook persoonsgegevens bewaren voor zover zulks noodzakelijk is om de betrokkenen in de toekomst te kunnen benaderen met commerciële aanbiedingen.

VERSTREKKING PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

FlexVisie verstrekt persoonsgegevens aan derden voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van haar diensten. Denk hierbij aan de situatie waarin FlexVisie ten behoeve van een medewerker bemiddelt met een opdrachtgever in het kader van een terbeschikkingstelling. Voor zover FlexVisie voor de verwerking van persoonsgegevens derden inschakelt, zal FlexVisie met die derden heldere afspraken maken over de gegevensbescherming. FlexVisie acht in dat kader transparantie van belang en zal dan ook kort toelichten welke derden bij haar gegevensverwerking betrokken zijn.

FlexVisie werkt via Nocore Flex B.V. (het online portaal van Nocore Online inbegrepen).  Dat betekent dat de persoonsgegevens die verwerkt worden voor onder meer de urenregistratie, de bemiddeling, het beheer en de facturatie op het gebied van flexibel werkgeverschap, die FlexVisie verwerkt voornamelijk bewaard worden bij Nocore Flex B.V. Nocore Flex B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbreuk, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of anderszins onrechtmatige verwerkingen van persoonsgegevens te voorkomen. Ook de persoonsgegevens die niet via Nocore Flex B.V. worden verwerkt, worden uiteraard zorgvuldig verwerkt. FlexVisie heeft voor deze persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Naast Nocore Flex B.V. FlexVisie maakt FlexVisie gebruik van tevens gebruik van Human Capital Care die in abonnementsvorm een arbodienst voor specialistische begeleiding tijdens ziekte aanbiedt en uitvoert. 

FlexVisie heeft tevens een samenwerking gezocht met Subadvies. Subadvies gebruikt persoonsgegevens onder andere om: te kunnen controleren of FlexVisie in aanmerking komt voor bepaalde subsidieregelingen, om subsidies te kunnen aanvragen, en de aanvraag van subsidies te kunnen verwerken.

FlexVisie verstrekt uw persoonsgegevens voor het overige niet aan derden, behoudens het geval partijen anders overeenkomen. U kunt er dus op vertrouwen dat FlexVisie uw persoonsgegevens niet aan derden verhuurt of verkoopt voor eigen marketingdoeleinden van die betreffende derden. FlexVisie zal persoonsgegevens voor het overige slechts aan derden verstrekken voor zover zij daartoe wordt verplicht door of krachtens wet of een rechterlijke uitspraak.

BEWARING PERSOONSGEGEVENS

FlexVisie bewaart persoonsgegevens slechts zolang dat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor die persoonsgegevens verwerkt worden. Zodra de persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zal FlexVisie tot vernietiging overgaan, behoudens indien en voor zover een wettelijke (bewaar)plicht zich tegen die vernietiging verzet.

RECHTEN VAN BETROKKENEN

Om de belangen van betrokkenen bij een veilige verwerking van hun persoonsgegevens te waarborgen, is het van belang dat zij zich bewust zijn van hun rechten ten aanzien van die verwerking. Ook in dat kader wil FlexVisie transparant zijn. Reden waarom in dit privacy statement de belangrijkste rechten van betrokkenen worden toegelicht. Deze beschrijving is uitdrukkelijk niet uitputtend. Het staat een betrokkene dus te allen tijde vrij om rechtstreeks contact op te nemen om bezwaren of zorgen met betrekking tot de gegevensverwerking te bespreken. Voor zover FlexVisie ten aanzien van uw persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke optreedt, zal zij uw verzoek persoonlijk en naar behoren in behandeling nemen. Indien FlexVisie ter zake niet als verwerkingsverantwoordelijke optreedt, is zij verplicht u naar de verwerkingsverantwoordelijke door te verwijzen. In dat geval zal FlexVisie u van de relevante contactinformatie voorzien.

U kunt FlexVisie verzoeken om inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens. FlexVisie zal u de verlangde inzage geven en eventuele nadere informatie en toelichtingen verschaffen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vragen over de verwerkingsdoeleinden, de betrokken categorieën persoonsgegevens, de betrokken derden, bewaartermijnen etc. U kunt onder omstandigheden FlexVisie ook verzoeken om uw persoonsgegevens in overdraagbare vorm aan u ter beschikking te stellen, zodat u deze persoonsgegevens bij een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt onderbrengen. Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens uitsluitend op uw toestemming berust, kunt u die toestemming te allen tijde intrekken. FlexVisie zal indien u uw toestemming intrekt onverwijld tot vernietiging van de betreffende persoonsgegevens overgaan. Ook kunt u FlexVisie verzoeken om rectificatie of aanvulling van persoonsgegevens, indien die niet langer correct zijn. FlexVisie zal op uw verzoek uw persoonsgegevens rectificeren of aanvullen, behoudens indien en voor zover van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens geen sprake is. Voor zover uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt, u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ingetrokken of u terecht bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u om wissing van uw persoonsgegevens verzoeken. FlexVisie zal uw verzoek beoordelen en bij gegrondheid daarvan tot onverwijlde vernietiging van uw persoonsgegevens overgaan. Voorts kunt u FlexVisie verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kunt bijvoorbeeld verzoeken dat bepaalde categorieën persoonsgegevens niet verwerkt worden, of dat bepaalde persoonsgegevens niet verder verwerkt worden. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zal FlexVisie in ieder geval gedurende de beoordeling van uw bezwaar de verdere verwerking van de betreffende persoonsgegevens zoveel mogelijk beperken. U heeft dus ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Tot slot kunt u een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens. Voor meer informatie over de Autoriteit persoonsgegevens verwijst FlexVisie u naar https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

GEBRUIK VAN COOKIES

De website van FlexVisie maakt gebruikt van zogenaamde ‘cookies’. Dat zijn kleine bestanden die via uw webbrowser op uw computer worden geplaatst om bijvoorbeeld uw voorkeuren bij het bezoek aan de website op te slaan en bij navolgend bezoek automatisch door te voeren. Met behulp van deze cookies kan FlexVisie de bezoekers van haar website een betere ervaring bieden door uw opgeslagen instellingen en voorkeuren in acht te nemen. Voor een uitgebreide omschrijving verwijzen wij naar onze cookie statement.

Cookies kunnen verwijderd worden via de instellingen van uw webbrowser. Voor vragen raadt FlexVisie u aan de helpfunctie van uw webbrowser te raadplegen. Het gebruik van cookies is niet noodzakelijk, al zal het uitschakelen en verwijderen van cookies mogelijk tot verlies van functionaliteit van de website en een minder gebruikersvriendelijke ervaring  kunnen leiden.

WIJZIGINGEN PRIVACY STATEMENT

FlexVisie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het is dan ook van belang dat u periodiek bij gebruikmaking van de diensten van FlexVisie het privacy statement raadpleegt om verzekerd te zijn van actuele kennis met betrekking tot de gegevensbescherming binnen FlexVisie.

VRAGEN

Binnen FlexVisie is als Functionaris Gegevensbescherming aangesteld de heer J.J. Meijer, bereikbaar op 053-2068350 / jmeijer@flexvisie.nl. Voor de uitoefening van uw rechten als in dit privacy statement besproken of voor overige vragen, bezwaren en zorgen kunt u te allen tijde contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming. Hij helpt u graag verder!

Ik wil meer weten over

Bedrijfsnaam
Contactpersoon
E-mail adres
Telefoon
Opmerking/vraag

Offerte aanvragen

Bedrijfsnaam
Contactpersoon
E-mail adres
Telefoon
Opmerking/vraag

FlexVisie is NEN-4400-1, SNA (Stichting Normering Arbeid) en VCU gecertificeerd en staat hiermee garant voor kwaliteit, accuratesse, specialisme en tevredenheid van onze gewaardeerde relaties.